Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Ποιμαντορική Εγκύκλιος για τη νέα σχολική χρονιά


Πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἄρχισε γιά τήν Ἐκκλησία μας τό νέο ἐκκλη­σιαστικό ἔτος, ἡ ἀρχή τοῦ ὁποίου συνέπιπτε γιά πολλούς αἰῶνες μέ τήν ἀρχή τοῦ ρωμαϊκοῦ καί τοῦ βυζαντικοῦ ἔτους, τήν 1η Σεπτεμβρίου, ἀλλά καί μέ τήν ἔναρξη ἑνός νέου κύκλου στή ζωή τῶν ἀνθρώπων, ἑνός νέου κύκλου στήν ζωή τῆς φύσεως καί στήν παραγωγική δημιουργία μέ τήν ὁποία συνδέεται στενά ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων.

Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τήν ἀρχή τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς. Ἀποτελεῖ καί αὐτή ἕνα νέο κύκλο στή ζωή σας, στή ζωή τῶν μαθητῶν καί τῶν καθηγητῶν, τῶν μικρότερων καί τῶν μεγαλύτερων. Ἀποτελεῖ ἕνα νέο κύκλο πνευματικῆς σπορᾶς, τῆς σπορᾶς τῆς γνώσεως, τῆς σπορᾶς τῆς παιδείας καί τῆς μορφώσεως. Ἀποτελεῖ ἕνα κύκλο πνευματικῆς καλλιεργείας, πού χρειάζεται κόπο καί φροντίδα καί προσπάθεια γιά νά καταλήξει στήν καρποφορία καί τή συγκομιδή τῶν καρπῶν πού ὅλοι προσδοκοῦμε καί εὐχόμαστε.

Στήν ἀρχή αὐτοῦ τοῦ νέου κύκλου βρίσκεσθε καί σεῖς σήμερα· καί μαζί σας καί ἐμεῖς, ὁ ἐπίσκοπός σας καί οἱ ἱερεῖς μας, πού προσευχόμαστε γιά σᾶς καί σᾶς συνοδεύουμε μέ τίς εὐχές μας. Γνωρίζουμε καί γνωρίζετε ὅτι ἡ προσπάθεια δέν εἶναι πάντοτε εὔκολη. Χρειάζεται ἐπιμονή καί ὑπομονή γιά τή μάθηση καί τή γνώση. Χρειάζεται ἀποφασιστικότητα καί θέληση γιά νά νικήσει κανείς τήν ἀδράνεια καί τή νωθρότητα καί νά ἀφοσιωθεῖ στή μελέτη. Χρειάζεται δύναμη καί ἐπιβολή στόν ἑαυτό του γιά νά μήν ἐγκαταλείψει τήν κόπο τῆς μελέτης, γιά νά μήν προτιμήσει τόν εὔκολο δρόμο τῆς ἥσσονος προσπαθείας. Γιατί μόνο μέ αὐτές τίς προϋποθέσεις μπορεῖ κανείς νά δρέψει στό τέλος τοῦ χρόνου τούς καρπούς, μπορεῖ νά χαρεῖ γιά τήν ἐπιτυχία, μπορεῖ νά νιώσει τήν ἱκανοποίηση ὅτι ἐπέτυχε τόν στόχο του πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τό νά προαχθεῖ στή γνώση καί τήν καλλιέργεια τῆς προσωπικότητός του.

Πολλές φορές ὁ κόπος πού ἀπαιτεῖ ἡ μάθηση καί ἡ γνώση σᾶς φαίνεται πολύς. Σκεφτεῖτε ὅμως πόσα παιδιά στήν ἡλικία σας θά ἤθελαν νά πηγαίνουν σάν καί σᾶς στό σχολεῖο καί νά ἀφοσιώνονται στή μελέτη καί στή μάθηση, ἀλλά δέν ἔχουν αὐτή τή δυνατότητα, γιατί δέν ἔχουν σχολεῖα· γιατί εἶναι ἀναγκα­σμένα νά ἐργάζονται γιά νά ζήσουν τόν ἑαυτό τους καί τήν οἰκογένειά τους· γιατί ζοῦν σέ ἐμπόλεμες περιοχές· γιατί ἀναγκάστηκαν νά ἐγκαταλείψουν τήν χώρα τους καί νά φύγουν κάτω ἀπό δύσκολες συνθῆκες πρόσφυγες ἤ μετανάστες καί νά ἀναζητήσουν μιά καινούργια πατρίδα· γιατί ἡ ἀρχή τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους δέν θά τούς βρεῖ στήν φιλόξενη αὐλή καί τίς αἴθουσες τοῦ σχολείου τους ἀλλά ἴσως σέ κάποια σκηνή, σέ κάποιο κέντρο ὑποδοχῆς ἤ κάπου ἀλλοῦ, χωρίς καμία δυνατότητα νά συνεχίσουν τό σχολεῖο καί νά μορφωθοῦν.

Σέ σύγκριση μέ τίς δυσκολίες αὐτῶν τῶν παιδιῶν, πού δέν θά πρέπει νά ξεχνοῦμε, καθώς περνοῦν δίπλα μας, καθώς ζοῦν ἀνάμεσά μας, οἱ ὅποιες δυσκολίες μπορεῖ νά συναντήσετε ἐσεῖς στήν προσπάθειά σας νά ἀποκτήσετε τή γνώση μοιάζουν μέ μία εὐχάριστη ἀπασχόληση γιά τήν ὁποία θά πρέπει νά εἶστε χαρούμενοι καί εὐγνώμονες καί στόν Θεό καί στούς γονεῖς καί στούς δασκάλους καί καθηγητές σας οἱ ὁποῖοι κοπιάζουν μαζί σας γιά νά σᾶς προσφέρουν τή γνώση καί τή μόρφωση.

Καί εὔχομαι πατρικά καί ἐγκάρδια ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά σᾶς συνοδεύει στήν προσπάθειά σας καί τή νέα σχολική χρονιά, καί τό Ἅγιο Πνεῦμα νά σᾶς φωτίζει καί νά σᾶς κατευθύνει στήν ἀληθινή γνώση καί τήν ἀρετή.

Καλή καί εὐλογημένη σχολική χρονιά.

† Ὁ Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια: