Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Πάτρα : σταμάτησαν την παρακράτηση των δόσεων από τον μισθό ΔΥ για Τ.Τ. και Τ.Π.Δ


Για την προτεραιότητα της συμφωνίας εκχώρησης προς τις τράπεζες μισθού υπαλλήλων προς εξασφάλιση της αποπληρωμής δανείου σε πιστωτικά ιδρύματα:

1. Κατά το άρθρο 174 Α.Κ "δικαιοπραξία που αντιβαίνει  σε απαγορευτική διάταξη Νόμου, αν δεν συνάγεται κάτι αλλο είναι άκυρη".
 2.  Κατά το άρθρο 451 Α.Κ "δεν επιτρέπεται συμψηφισμός κατά ακατάσχετης απαίτησης".
  1. Κατά το άρθρο 464 Α.Κ "απαιτήσεις ακατάσχετες είναι ανεκχώρητες".
       4.  Κατά το άρθρο 462 παρ. 2 Κ. Πολ. Δικ. "εξαιρούνται από την κατάσχεση απαιτήσεις μισθών, συντάξεων, ή ασφαλιστικών παροχών, εκτός και αν πρόκειται να ικανοποιηθεί απαίτηση που στηρίζεται στο Νόμο..."
  1. Κατά το άρθρο 1 του Νόμου 1453/1938 "οι αποδοχές των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων και των στρατιωτικών, ως και οι συντάξεις μερίσματα, εφάπαξ βοηθήματα, ή επιστροφές κρατήσεων των ανωτέρω δεν εκχωρούνται ουδέ κατάσχονται. Κατ ' εξαίρεση επιτρέπεται εκχώρηση στις κάτωθι περιπτώσεις: α)  μέχρι 25% για έξοδα διατροφής των κατά νόμο δικαιουμένων ή για χρέη πάσης αιτίας προς το Δημόσιο και  β) μέχρι 25% λόγω χρεών προς οργανισμούς δημοσίου δικαίου εκ δανείων συναφθέντων άνευ παροχής εμπραγμάτου ασφαλείας ή  εκ βραχυπρόθεσμων πιστώσεων, παρεχομένων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου".
  2. Κατά το άρθρο 62 του Νόμου 2214/1994  "για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια  των χορηγουμένων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τοκοχρεολυτικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας προς τους δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους  και τους λοιπούς δικαιουμένους, κάθε δανειζόμενος υποχρεούται  να εκχωρεί υπέρ του δανειστή μέχρι τα 6/10 όλων γενικά των τακτικών μηνιαίων απολαβών του".
  3. Κατά το άρθρο παρ.1 του Νόμου 3453/2006 "για την αναγγελία  των εκχωρήσεων αρκεί η τήρηση των κοινών διατάξεων κατά παρέκλιση τυχόν ειδικών ρυθμίσεων όπως του άρθρου 95 του Νόμου 2362/95 και του άρθρου 53 του Ν.Δ. 496/1974".

  Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων συνάγεται ότι είναι αυτοδικαίως άκυρη, ανεξαρτήτως της συμφωνίας των μερών, εκχώρηση προς τις τράπεζες, μισθού υπαλλήλων για την εξασφάλιση της αποπληρωμής δανείου που λαμβάνει από αυτές το προσωπικό, πλήν της περιπτώσεως κατά την οποίαν έχουν ληφθεί δάνεια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας  από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στις οποίες ο δανειζόμενος υπάλληλος υποχρεούται να εκχωρεί στο ταμείο μέχρι τα 6/10 όλων των τακτικών μηνιαίων απολαβών του.

  Σχετική και η γνωμοδότηση υπ'αριθμ. 316/2010 του τετάρτου τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του κράτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: