Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού) στο πλαίσιο των Υποέργων 1 των Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων,  έχοντας υπόψη τις α) με αρ. Πρωτ. 5350/03-04-2012 (ΟΠΣ 375686)   και  β) με αρ. Πρωτ. 5351/03-04-2012 (ΟΠΣ 375687) Αποφάσεις της Ε.Υ.Δ. και την τροποποίηση με αρ. Πρωτ. 7937/25-05-2012 καθώς και την 728/36/30.11.2012 απόφαση του Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για:
(α) Υπεύθυνους Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.
(β) Υπεύθυνους Οργάνωσης Κ.Δ.Β.Μ.
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: από Τετάρτη 05/12/2012 έως και Παρασκευή 14/12/2012 και ώρα 15:00.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης www.inedivim.gr
Διαβάστε την προκήρυξη κάνοντας κλικ εδώ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: